zoeken


Onze kennis van glas


De optelsom van een lange bestaansgeschiedenis waarin we steeds met de glasmarkt zijn meegegroeid dan wel op de ontwikkelingen vooruit hebben gelopen en de ervaring die we in al die jaren hebben opgedaan bij uiteenlopende projecten (groot en klein) zorgt ervoor dat wij veel kennis op het gebied van glastoepassingen in huis hebben.

En niet te vergeten de specifieke expertise van onze vakmensen. We durven daardoor gerust te stellen dat HGB een kenniscentrum voor glas is. Voor informatie over alle mogelijke toepassingen en een gedegen en eerlijk advies, bent u bij ons aan het juiste adres. 

De navolgende informatie is gepubliceerd in een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging FOSAG, Sectorvereniging Glaszetbedrijven -SVG, Glas Branche Organisatie - GBO en Kenniscentrum Glas - KCG en bevat wetenswaardigheden over enkel belangrijke onderwerpen. Wellicht dat de onderwerpen te technisch worden behandeld, maar voor enkelen interessant genoeg om zich in bepaalde aspecten verder te verdiepen.

FAQ

De navolgende informatie is gepubliceerd in een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging FOSAG, Sectorvereniging Glaszetbedrijven -SVG, Glas Branche Organisatie - GBO en Kenniscentrum Glas - KCG en bevat wetenswaardigheden over enkel belangrijke onderwerpen. Wellicht dat de onderwerpen te technisch worden behandeld, maar voor enkelen interessant genoeg om zich in bepaalde aspecten verder te verdiepen.

Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten door een speciale kit zodat een gesloten eenheid ontstaat. De ruimte tussen het glas (de spouw), is gevuld met droge lucht. HR++ beglazing (hoog Rendement-beglazing) is isolerend dubbelglas met een nog veel betere warmte-isolatie. Dit komt omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een heel dunne coating is aangebracht en de spouw niet met lucht maar met een speciaal gas is gevuld.

Isolerende dubbelglas en HR-glas worden met de grootste zorg gefabriceerd en zijn van een dermate goede kwaliteit dat daarop een fabrieksgarantie wordt gegeven. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid zodat het doorzicht niet wordt verminderd door condensvorming of door stof in de spouw.

Wanneer er zich een defect voordoet binnen de garantieperiode, zal gekeken moeten worden waardoor het deffect is ontstaan. Dit kan zijn door:

 • een productiefout,
 • een plaatsingsfout of
 • onvoldoende onderhoud.
   

Niet onder de garantie vallen:

 • De plaatsing;
 • Schade, veroorzaakt door stilstaand water in de sponning;
 • Mechanische en/of thermische breuk;
 • Het zichtbaar zijn van interferentiekleuren;
 • Barometrische invloeden;
 • Condensvorming op de kamerkant;
 • Eenheden met glasdiktes, die niet voldoen aan de in de Nederlandse norm NEN-2608 genoemde eisen en NPR-3599 betreffende de windbelasting.


Verder is van garantie uitgesloten:

 • Glas welke niet verticaal is geplaatst, zoals bijvoorbeeld bij dakbeglazing;
 • Schade ten gevolge van glasbreuk;
 • Vertekeningen bij doorzicht of reflectie die horen bij normale eigenschappen van glas, gewone maat afwijkingen en natuurlijke temperatuur-, en drukverschillen.
 • Kleurverschijnselen, in de vorm van banden of patronen als neveneffect van (zon-) licht op glas.
 • Vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheden daaronder begrepen).


Een volledige garantie kaart met voorwaarden is altijd voor u ter beschikking.

De garantie op isolerend dubbelglas en HR-glas is ondermeer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing, volgens de betreffende fabrieksvoorschriften. Voor een goede plaatsing is het belangrijk dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van een dubbele beglazing. Om een lange levensduur van het isolerend dubbelglas en HR-glas te garanderen, moet de plaatsing altijd geschieden door een vakman.

Bij het beglazen dient de Nederlandse norm NEN-3576 (beglazing van gebouwen, ramen en deuren) en de NPR-3577 (beglazing van gebouwen) in het algemeen uitgangspunt te zijn. In de normen NEN-3576 en NPR-3577 staat ondermeer vermeld dat het glas nergens in aanraking mag komen met de sponning en daarom geplaatst moet worden met behulp van steunblokjes, stelblokjes en/of bandmateriaal. Voor de beide in de NPR-3577 genoemde systemen (K en P) geldt dat na plaatsing van het glas, de omtrekspeling in open verbinding staat met de buitenlucht. In dit geval spreekt men vaak van een 'open sponning' systeem waardoor het principe van 'drukvereffening' geldt. Het drukvereffende beglazingssysteem met elastische kit (K) en het drukvereffenend systeem met droogbeglazingsprofielen (P) die worden genoemd in NPR-3577 worden geacht te voldoen aan NEN-3576. In de praktijk blijkt daarnaast nog een aantal systemen te worden toegepast. Deze mogen echter slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan NEN-3576. Het in het verleden op ruime schaal toegepaste systeem, waarbij de omtrekspeling en de voeg aan de binnen-, en buitenzijde werden gevuld met plastische kit, moet, ter voorkoming van vochtopeenhoping in de sponning, ten sterkste worden ontraden. In alle gevallen geldt echter dat er geen twijfels mogen bestaan over een juiste plaatsing. Waterdichte afspraken met uw leverancier / glasplaatser vormen daarbij het uitgangspunt.

Beglazingskitten en beglazingsprofielen die voor de afdichting zorg dragen, moeten worden onderhouden. Ten aanzien van de hiervoor genoemde systemen wordt in de NPR-3577 aanbevolen om na één jaar en vervolgens om de drie jaar een controle en eventueel herstel van de afdichting uit te voeren waarbij tevens de sponningventilatie op functioneren moet worden gecontroleerd. Het criterium voor de noodzaak tot herstel van de afdichting is het functioneren van de kit of het droogbeglazingsprofiel.

Indien onthechting plaats vindt of openingen in de afdichtingvoegen ontstaan, kan vocht in de sponning komen. Tijdens de inspectie moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of een voldoende druk van het beglazingsprofiel nog steeds gewaarborgd zijn. Indien dit niet het geval is, dan moet herstel worden uitgevoerd in overeenstemming met de NPR-3577. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR++ beglazing, maar houdt u ook recht op garantie. Raadpleeg de vakman in geval van twijfel. Hij is op hoogte van de gebruikte materialen en kan u van advies dienen met betrekking tot het te verwachten onderhoud en de frequentie daarvan. Nog beter is het bij de plaatsing van isolerend dubbelglas een onderhoudscontract aan te vragen bij de schilder-glaszetter of bij het specifieke glaszettersbedrijf. Denk er daarbij echter aan dat het onderhoud zich niet alleen beperkt tot de afdichting, maar ook tot het aangrenzende schilderwerk. De conditie van het schilderwerk moet zodanig zijn dat de hechting van nieuwe kit effectief resultaat heeft.

Evenals voor de door een ongeluk ontstane breuk (zgn. mechanische breuk), waarbij de fabrikant uiteraard buiten staat, kan hij ook niet aansprakelijk worden gesteld door temperatuurverschillen (zgn. thermische breuk). Een thermische breuk ontstaat, indien door een te hoge plaatselijke opwarming van de ruit te grote spanningen in het glas ontstaan. Mocht u twijfelen aan de bij u voorkomende situatie, dan dient u dit vooraf te bespreken met uw leverancier, opdat maatregelen (bijvoorbeeld het harden van het glas) kunnen worden genomen teneinde breuk te voorkomen.

Thermische breuk in las ontstaat door temperatuur verschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil van meer dan 30 graden C ontstaat, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van de beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het beste door een vakman worden beoordeeld. Een thermische breuk is dus geen productiefout maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. Thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen bestand is en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen. Een ander voordeel van gehard glas is dat het veiligheids glas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteen valt.

Interferentie is een natuurkundig verschijnsel waarbij onder bepaalde hoeken olieachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar kunnen worden. Onder een bepaalde lichtval kan glas werken als een prisma en splitst het glas het daglicht in verschillende kleuren. Dit wordt aan het glasoppervlak zichtbaar als olieachtige vlekken, stroken of cirkels.

Dit kleurige verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten, of een vettige aanslag. Door tegen het glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen. Echte vlekken doen dit uiteraard niet. Interferentie kan worden waargenomen, zowel in reflectie, als in doorzicht. Het risico op deze kleurvlekken bij isolatieglas wordt kleiner als de glasbladen onderling verschillen van dikte. Dit is meestal het geval. Bij HT++ beglazing vermindert de aangebrachte coating het risico op deze vlekken al fors.

Het kan lijken dat een ruit hol of bol staat en de spiegeling van beelden in de beglazing verbogen of doorgebogen zijn. Dit verschijnsel is niet te voorkomen en heeft te maken met de luchtdruk en temperatuur in de atmosfeer. Tijdens de fabricage wordt lucht tussen de twee glasbladen opgesloten.

Bij verandering van de luchtdruk buiten verandert de luchtdruk tussen de glasbladen niet mee. Zo zal de ruit bol kunnen gaan staan wanneer de luchtdruk buiten lager wordt (lageluchtdrukgebied) en hol kunnen gaan staan bij een hoge luchtdruk (hogeluchtdrukgebied). Verder kan zich bij gelaagd glas een vertekening voordoen.

De randafdichting kan direct of indirect worden aangetast door vocht of ultraviolet licht ten gevolge van een slechte staat van verf-, kitwerk en houtrot.

Daarnaast kunnen extreme thermische of chemische invloeden maar ook slecht functionerende draaiende delen oorzaak zijn van de afname van de kwaliteit van de randafdichting.

De verf en de kit moeten in goede staat blijven. Het schilderwerk voorkomt de indringing van vocht en het rotten van het houten kozijn. De staat van het binnenschilderwerk is nog belangrijker dan die van het buitenschilderwerk. In de winter wordt in de woning namelijk nogal wat waterdamp geproduceerd.

Deze damp wil naar buiten. Slecht geschilderde houten ramen en kozijnen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Onderweg condenseert het vocht vooral in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels waardoor het hout kan gaan rotten en mede daardoor de hoeveelheid vocht op de randafdichting van de beglazing kan toenemen.

Het is nodig om ten minste eenmaal per jaar het schilderwerk en de kit (vooral van de onderdorpels) te inspecteren en bij te werken of te vernieuwen. Geadviseerd wordt om bij het uitvoeren van het schilderwerk, het deel van het raam of het kozijn dat grenst aan het glas, met de hand en dus niet met de schuurmachine te schuren. Dit om krassen op het glas te voorkomen.

Slecht functionerende draaiende delen zijn vaak de oorzaak van lekkage in de randafdichting van het HR++ glas.

Ramen en deuren mogen vooral niet klemmen, moeten soepel draaien en eenvoudig af te sluiten zijn. Door te trekken aan (of te duwen tegen) klemmende raamvleugels en deuren gaan de verbindingen tussen de stijlen en dorpels kapot. Om de draaiende delen in goede staat te houden is het nodig om scharnieren, hefboompjes, deurkrukken en sloten regelmatig te controleren en zonodig te reinigen, te oliën en bij te stellen.

Om overtollig vocht in de buurt van de beglazing af te voeren zijn aan de buitenzijde in het raam of kozijn, meestal ter plaatse van de glaslatten, ventilatieopeningen aangebracht.

Het is noodzakelijk om deze openingen vrij te houden van stof, vuil en ongedierte. Het is handig om alvorens het glas nat te reinigen de ventilatieopeningen (bijvoorbeeld met de stofzuiger) schoon te maken.

Glas is nooit helemaal kleurloos, maar heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Omdat voor grote ruiten dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten, zijn kleine kleurverschillen mogelijk.

Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikte uit te voeren. HR-glas is voorzien van een uiterst dun metaallaagje: de coating. Deze coating zorgt ervoor dat de warmte beter in de verwarmde ruimte blijft dan bij enkel glas of gewoon dubbelglas. Door de coating op het glas is er een klein verschil in de kleur tussen HR-glas en gewoon dubbelglas. Ook kunnen zich tussen het HR-glas van verschillende fabrikanten kleine kleurverschillen voordoen. Overleg hierover vooraf met uw glaszetter of montagebedrijf.

Condensvorming in de spouw, dus tussen de ruiten, mag natuurlijk niet voorkomen. Hierop zijn de garantievoorwaarden van toepassing.

Condensvorming aan de 'kamerkant' van het glas komt zelden voor, maar is niet uitgesloten en ontstaat meestal bij een lage buiten temperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. In badkamers, keukens en zelfs woonkamers, waar zeer veel vocht aanwezig is, kan condensvorming dus eventueel optreden. Dit komt niet door de dubbele beglazing, maar door een combinatie van temperatuur en vochtigheid. Dit verschijnsel is praktisch alleen te bestrijden door de vochtigheid omlaag te brengen en door beter te ventileren. Bij dit typisch 'niet-glas-probleem' kunnen ondermeer adviesbureaus, T.N.O. en het Bouwcentrum u wellicht helpen. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming aan de kamerzijde het kleinst, enkel bij een hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie is condensvorming nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan. Het is soms mogelijk dat op de buitenzijde van HR-beglazingen condens optreedt. Dit komt door de hoge isolatiewaarde van dit glastype. Dit verschijnsel vindt eigenlijk overwegend in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar plaats, vanwege een lage buitentemperatuur samen met een hoge relatieve vochtigheid. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product, maar is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing. Condensvorming aan de buitenzijde komt in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve luchtvochtigheid buiten hoog is, zal de condens terug kunnen komen.

Wij maken gebruik van cookies (o.a Google Analytics) om de gebruikservaring op deze website te verbeteren. Lees onze privacyverklaring